Sådan læses drikkevandsanalysen

Drikkevandsbekendtgørelsen er pr. maj 2019 ændret så clorothalonil-amidsulfonsyre også er på listen over de stoffer, som drikkevandet skal kontrolleres for:

Afgang vandværk for både Videbæk og Egeris, er blevet kontrolleret og clorothalonil-amidsulfonsyre forekommer ikke i vores vand.

I "Bekendtgørelse om vandkvalitet om tilsyn med vandforsyningsanlæg" oplyses om de højest tilladelige værdier for bakterier og kemiske stoffer i drikkevand, og om de såkaldt vejledende værdier, som det skal tilstræbes, at vandet overholder.

Når et resultat er opgivet på attesten som mindre end en værdi, betyder det, at stoffet ikke er tilstede eller ligger under metodens detektionsgrænse.

Vandets hårdhed
Ved sidste analyse var vandet i Videbæk 6,1° dH og Egeris 5,5° dH.

Hårdheden er bestemt af indholdet af calcium og magnesium. Hårdhedsgraden opgives i dH. Et stort indhold betyder, at vandet er hårdt, og et lille indhold betyder, at vandet er blødt. Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, men den bør som udgangspunkt ligge mellem 5-30° dH.

Total hårdhedsgrad  Betegnelse 
 0° - 4° Meget blødt 
 4° - 8° Blødt 
 8° - 12° Middel hådt 
12° - 18°  Temmelig hårdt 
18° - 30°  Hårdt 
Over 30° Meget hårdt

 

Den totale hårdhed deles op i 'forbigående' (temporære) hårdhed og den 'blivende' hårdhed. Betegnelsen 'forbigående' hårdhed skyldes, at man kan få vandets hårdhed nedsat ved kogning, idet en del af vandets calciumindhold udfældes som kedelsten (calciumkarbonat).

Hårdt vand er mindre egnet til tøjvask, idet hårdheden 'ødelægger' sæben med forøget sæbeforbrug til følge.
Blødt vand med en forbigående hårdhed mindre end 3 - 4° dH, tærer varmforzinket stål, og giver 'rødt vand' i hanerne (særligt varmtvandshanen), selvom vandets jernindhold er fjernet.

Ammonium
Ammonium kan stamme fra forurening, men kan ofte skyldes andre forhold. Ved iltning af vandet kan ammonium omdannes via nitrit til nitrat. Hvis der ikke sker tilstrækkelig iltning, kan der således findes nitrit i vandet ved forbrugerne.

Chlorid 
Chlorid kan give smagsproblemer – vandet smager salt ved ca. 400 mg/l. Stammer fra saltvandsindtrængning eller saltholdige jordlag.

Coliforme bakterier
Coliforme bakterier er en stor gruppe almindeligt forekommende tarmbakterier. Coliforme bakterier er tegn på forurening, oftest fra overfladevand. Må IKKE forekomme i drikkevand.

Jern
Højt jernindhold er sjældent skadeligt, men giver dårlig smag, uklarhed og misfarvning af vasketøj og kummer samt aflejringer i ledningsnet og armaturer. Jern kan normalt fjernes ved almindelig vandbehandling (iltning og filtrering).

Kalium
Forekomster af kalium i drikkevand kan være tegn på forurening med gødningsstoffer, men der er i øvrigt ingen smags- eller sundhedsmæssige ulemper ved forhøjet kaliumindhold.

Kimtal ved 22° C
Kim er naturligt forekommende jord- og vandbakterier m.v., som lever af vandets organiske indhold. Et højt kimtal giver vandet dårlig holdbarhed, og pludselige stigninger i kimtallet kan være tegn på forurening. De er sjældent sygdomsfremkaldende.

Kimtal ved 37° C
Kimtallet ved 37° C udgøres hovedsageligt af bakterier, der lever af forrådnende affaldsstoffer o.l. Bakterier, der kan vokse ved 37° C (legemstemperatur), kan være sygdomsfremkaldende. Pludselige stigninger kan være tegn på forurening.

Mangan
Forekommer ofte sammen med jern. Giver stort set samme ulemper som jern og fjernes på samme måde som jern. Mangan i vandet viser sig ved et sort, lidt olieagtigt, fedtet stof.

Natrium
Natrium forekommer som natriumklorid (dvs. kogesalt) eller som natriumhydrogencarbonat.

Nitrat
Nitrat i grundvandet stammer især fra den kvælstofomsætning, der foregår ved dyrkning af jorden. Høje nitratindhold kan skyldes forureningskilder som spildevand, møddinger o.l. Nitrat kan under uheldige forhold omdannes til nitrit af bakterier. Vand, der indeholder over 50 mg/l, bør ikke benyttes til mælkeerstatning til børn under 6 mdr.

Nitrit
Nitrit i vandet er som regel en ustabil forbindelse og kan normalt fjernes ved iltning af vandet. Nitrit kan stamme fra bakteriers omsætning af ammonium.

pH (surhedsgrad)
Hvis vandets pH er mindre end 7, kan årsagen være tilstedeværelse af aggressivt kuldioxid. pH under 7 kan give tæring af installationerne. Vandet må ikke være kalkaggressivt.

Sulfat
Højt sulfatindhold kan give en bitter smag samtidig med, at det i forbindelse med magnesium kan virke afførende. Sulfat skyldes normalt geologiske forhold og findes ofte i salt grundvand.

Total-P (phosphor)
Forhøjet indhold af fosfor kan tyde på forurening, men kan også være geologisk betinget. Fosfor bør ikke forkomme i drikkevand, da det kan være næringsstof for bakterievækst.

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies